Izstrādāti vienoti noteikumi reklāmas izvietošanai pašvaldībās

Foto - west.m, licence
2010.10.22 09:18

Evija Gintere

LU SZF Komunikācijas bakalaura studiju programmas studente

16. septembrī izskatīšanai Saeimas komisijā nodoti Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM) izstrādātie grozījumi „Reklāmas likumā”, kas nepieciešami, lai uzlabotu pakalpojumu sniegšanas procesu reklāmas izvietošanas un ekspluatācijas saskaņošanu ar pašvaldībām. Likuma grozījumus sevišķi gaida mazie un vidējie uzņēmumi novados, jo līdzšinēji reklāmas izvietošanas iespējas novados bija samērā ierobežotas, arī pārlieku lielas birokrātijas dēļ.

Šobrīd, kad valsts ekonomiskie rādītāji atrodas ne īpaši labās pozīcijās, cieš arī uzņēmumi, īpaši mazie un vidējie Latvijas novados. Uzņēmumiem tiek palielināti nodokļi, un nekas cits neatliek, kā samazināt uzņēmuma izmaksas. Bieži uzņēmumos izdevumu pozīciju samazināšana notiek tieši uz reklāmas rēķina, uzskatot, ka izdevumus, kas paredzēti preču vai pakalpojumu reklamēšanai, šobrīd stratēģiski izdevīgāk un pareizāk investēt citās jomās, lai nodrošinātu uzņēmuma darbību. Tomēr ne visi uzņēmēji sava uzņēmuma izmaksas samazina uz reklāmas rēķina, jo saprot – lai uzņēmums izdzīvotu, tam ir nepieciešams noturēt esošo un piesaistīt jaunu klientu loku.

Bieži uzņēmumos izdevumu pozīciju samazināšana notiek tieši uz reklāmas rēķina, uzskatot, ka izdevumus, kas paredzēti preču vai pakalpojumu reklamēšanai, stratēģiski izdevīgāk un pareizāk investēt citās jomās, lai nodrošinātu uzņēmuma darbību.

Un reklāma ir viens no veidiem, kā uzņēmums var palielināt klientu un ienākumu bāzi. Tādēļ svarīgi, lai arī nelielie līdzekļi, kas tiek atvēlēti reklāmai, tiktu izmantoti efektīvi. Tomēr pašreizējie noteikumi, kas regulē reklāmu izvietošanas kārtību, uzņēmuma efektivitāti bremzē.

Reklāmas iespējas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Latvijas novados ir salīdzinoši ierobežotas

Ne visas pašvaldības ir izstrādājušas noteikumus, kas attiektos tieši uz reklāmu izvietošanu pašvaldībās. Tādējādi uzņēmējam pirms izvietot savu reklāmu, tā ir jāsaskaņo ar pašvaldību. Un, lai reklāmu izvietotu ceļu nomalēs, tā ir jāsaskaņo arī ar Ceļu satiksmes drošības direkciju, kas ne vienmēr atbalsta uzņēmumu vēlmes šajā jautājumā.

Protams, arī uzņēmumiem novados ir iespēja izvietot reklāmu presē, televīzijā, radio un internetā. Tomēr mazajiem un vidējiem uzņēmumiem novados nereti tiek piedāvāti viens vai divi vietējie interneta portāli, pāris radio stacijas, daži laikraksti un labākajā gadījuma vietējā televīzija. Turklāt uzņēmumiem ārpus Rīgas reģiona reklamēties nacionālajos mediju kanālos nemaz nav ekonomiski un stratēģiski izdevīgi, jo potenciālie klienti ir vietējie iedzīvotāji.

Nepieciešami grozījumi likumos un noteikumos

Vairāki uzņēmēji ir apstiprinājuši nepieciešamību pēc grozījumiem likumos un noteikumos, kas regulē reklāmas izvietošanas iespējas pašvaldībās. Kā piemēru var minēt Nīcas novada deputāta, amatnieka un uzņēmēja Māra Niedola Valsts prezidentam adresētu vēstuli, kurā viņš lūdz Ministru Kabinetu pārskatīt noteikumus, kas regulē reklāmas izvietošanu gar ceļiem.[1] Šķiet, uzņēmēji ir sadzirdēti, jo ministrija veikusi arī aptauju, kurā tika aptaujāti uzņēmēji, un 80%[2] aptaujāto uzņēmumu pārstāvju atbalstīja nepieciešamību valsts līmenī noteikt vienotu kārtību reklāmas izvietošanas un ekspluatācijas saskaņošanai.

Uzņēmējiem, kuri vēlas izvietot savu reklāmu vairākās pašvaldībās, ir jātērē laika un finanšu resursi, lai apzinātu un izpildītu pašvaldību atšķirīgās prasības.

Portālā www.7guru.lv minēts, ka 16. septembrī izskatīšanai Saeimas komisijā nodoti Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas izstrādātie grozījumi „Reklāmas likumā”, kas nepieciešami, lai ieviestu „vienas pieturas aģentūras principu, nodrošinot iedzīvotājiem un uzņēmējiem kvalitatīvus un pieejamus pakalpojumus”.[3] RAPLM secinājusi, ka pakalpojumu sniegšanas process, izvērtējot reklāmas izvietošanas un ekspluatācijas saskaņošanu ar pašvaldībām, iekļaujot reklāmas objektu, izkārtņu, mobilās un tīkla reklāmas, tiesiskajā regulējumā nav bijis precīzs.

Atšķirības reklāmas izvietošanas procesos

Likuma „Par pašvaldībām” 43. panta 7. apakšpunkts nosaka, ka katra pašvaldība pati ir tiesīga izdot saistošus noteikumus „par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās.”[4] Tāpat arī „Reklāmas likums” nosaka, ka pašvaldības ir tiesīgas izdot saistošus noteikumus par reklāmas izplatīšanu publiskās vietās attiecīgajā administratīvajā teritorijā, kā arī nosakot vietas, kurās ir aizliegta kādas noteiktas preces, preču grupas vai pakalpojumu reklāmas izplatīšana.[5] Lai arī abi konkrētie likumi nosaka kārtību par reklāmas izplatīšanu pašvaldībās, pašai ministrijai pēc tiesisko regulējumu pašvaldībās izvērtēšanas ir nācies secināt, ka katrā no tām reklāmas izvietošanas, ekspluatācijas un grafiskā dizaina nomaiņas saskaņošanas process atšķiras. Kā piemērus var minēt to, ka atšķirīgs ir iesniedzamo dokumentu skaits, procedūras, kas jāveic uzņēmējam pakalpojuma saņemšanai un atšķirīgi termiņi, kādos pakalpojums tiek sniegts. Tāpat tiem uzņēmējiem, kuri vēlas izvietot savu reklāmu vairākās pašvaldībās, ir jātērē laika un finanšu resursi, lai apzinātu un izpildītu pašvaldību atšķirīgās prasības. Tika secināts, ka nepilnības rada arī reklāmas veidu terminu skaidrojumu trūkums.[6]

Grozījumi vai jaunu noteikumu ieviešana ir nepieciešama, lai visiem Latvijas uzņēmējiem pašvaldībās radītu vienādus noteikumus reklāmas izvietošanā vai grafiskā dizaina nomaiņas saskaņošanai. Kā zināms, tad grozījumi likumos nosaka to, ka Ministru Kabinets ir tiesīgs veikt izmaiņas reklāmas izplatīšanas kārtībā publiskās vietās. Līdz ar to RAPLM izstrādās noteikumus, kuri noteiks kārtību, kādā uzņēmējam ar pašvaldību saskaņojama reklāmas, reklāmas objekta, mobilās reklāmas un tīkla reklāmas izvietošana publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu, ekspluatācija un grafiskā dizaina nomaiņa.[7]

Grozījumu izstrāde un pieņemšana paver jaunas iespējas uzņēmumiem, kuri pirms tam nebija izvietojuši reklāmas pārlieku lielās birokrātijas dēļ.

Tiek ņemts vērā arī uzņēmēju viedoklis

Kā atzina RAPLM, likuma grozījumu izstrādē tika ņemta vērā arī pašu uzņēmēju līdz šim gūtā pieredze reklāma izvietošanas un ekspluatācijas saskaņošanā ar pašvaldību. Savu pieredzi uzņēmējiem bija iespēja paust ministrijas veidotajā aptaujā. Ar aptaujas palīdzību tika noskaidrots, ka katrs trešais uzņēmums ir veicis reklāmas vai izkārtnes projekta saskaņošanu ne tikai Rīgā, bet arī citās pašvaldībās, tādējādi reprezentējot uzņēmumu viedokli par attiecīgā pakalpojuma sniegšanu tādās pašvaldībās kā Daugavpils pilsēta, Ventspils pilsēta, Jēkabpils pilsēta, Liepājas pilsēta, Cēsu novads, Saulkrastu novads.[8]

Izstrādātie grozījumi ir vērtējami pozitīvi. Pirmkārt, vienoti noteikumi uzņēmumiem atvieglos iespējas reklamēt savus piedāvātos pakalpojumus vai preces pašvaldībās, tādējādi aptverot plašāku auditoriju un palielinot potenciālo klientu skaitu. Otrkārt, ministrija ir paudusi pretimnākšanu uzņēmumiem, uzklausot viņus un veicot aptaujas, lai iegūtu pēc iespējas pilnīgāku situācijas raksturojumu un noskaidrotu uzņēmēju pašreizējās neapmierinātības cēloņus saistībā ar reklāmas izvietošanu pašvaldībās. Treškārt, grozījumu izstrāde un pieņemšana paver jaunas iespējas uzņēmumiem, kuri pirms tam nebija izvietojuši reklāmas pārlieku lielās birokrātijas dēļ.

 


[1] Lēvalde, V. (2010). Viesu nami tūristus grib pievilināt savādāk. Sk.: 2010. 24. sept.: http://db.lv/r/474-visas-zinas/227307-viesu-nami-turistus-grib-pievilinat-savdabigak

[2] Dišlere, I. (2010). Atvieglos reklāmas izvietošanas saskaņošanu uzņēmējiem ar pašvaldībām. Sk. 2010. 24. sept.: http://www.mk.gov.lv/lv/aktuali/zinas/2010gads/08/310810-raplm-3/

[3] Kozule, E. (2010). Atvieglos reklāmas izvietošanas saskaņošanu uzņēmējiem ar pašvaldībām. Sk. 2010. 24. sept.: http://7guru.lv/news/nozareszinas/article.php?id=69908

[4] Latvijas Vēstnesis. (2009). Likums „Par pašvaldībām”. Sk. 2010. 24. sept.: http://likumi.lv/doc.php?id=57255

[5] Latvijas Vēstnesis. (2000). Reklāmas likums. Sk. 2010. 24. sept.: http://likumi.lv/doc.php?id=163

[6] Kozule, E. (2010). Atvieglos reklāmas izvietošanas saskaņošanu uzņēmējiem ar pašvaldībām.

[7] Dišlere, I. (2010). Atvieglos reklāmas izvietošanas saskaņošanu uzņēmējiem ar pašvaldībām.

[8] Turpat.


draugiem.lv   facebook.com    twitter.com Bookmark and Share

CITI RAKSTI SADAĻĀ "Reklāma"

Videostāstos cenšas izskaidrot Latviju

Ar videoklipu sēriju “Latvijas stāsti” Latvijas Institūts cenšas izskaidrot Latviju un radīt tās pozitīv ...

Sociāls process, nevis tomātu pirkšana tirgū

Decembrī kaislības ap partiju priekšvēlēšanu kampaņām noklusušas. Publiski izskanējusi informācija, cik ...

Par kopīgā intelekta radīšanu

Pēdējā laikā nozares speciālistus un tās interesentus ir nodarbinājusi doma, kā tad top nākamā reklāmist ...

Jauns priekšstats par reklāmas nozari

Kā lielākajai daļai trešā kursa reklāmas studentu, arī mana prakse ir noslēgusies. Pēc pārrunām ar reklā ...

Humora ienākšana reklāmā

Attieksme pret humoru reklāmās vienmēr bijusi dažāda. Laika gaitā šī attieksme ir vairākkārt mainījusies ... (1)

Vai auditorija spēj atkodēt vides reklāmu ziņojumus?

Viens no veidiem, kā reklamēt produktu vai pakalpojumu, ir izmantot vides reklāmu ar tās daudzveidīgajām ... (1)